Generalforsamling 2004

Dagsorden og referat

Dagsorden til stiftende generalforsamling af Alternerende hemiplegi forening i Danmark.

Alterenating hemiplegia af Childhood (AHC)

§ 1. Foreningens navn er AHC foreningen.

§ 2. Foreningen har hjemsted under den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 3. Foreningens formål:

 • At samle de familier hvor AHC optræder.
 • At øge deres viden og stødte deres bekæmpelse af problemstillinger ved sygdommen
 • At formidle viden om behandlingsmulighederne og mulighederne for hjælp til familierne. At skabe sammenhold mellem familierne.
 • At etablere kontakt til og samarbejde med internationale grupper, organisationer eller foreninger som arbejder med AHC. F.eks. gennem deltagelse i internationale kurser og konferencer.
 • At skabe mere viden i sundhedssystemet om AHC.

§ 4. Medlemskab og kontingent.
Alle interesserede kan optages som medlem af foreningen.
Kontingentets størrelse fastsætte af generalforsamlingen, og forfalder 1.marts for løbende kalenderår.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel. Indbetalt kontingent betales ikke tilbage.

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6. Ordinær generalforsamling :
Afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Varsles inden 21 dage før ved brev til hvert medlem.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter krav fra 1/3 af medlemmerne. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel og senest 14 dage efter kravet er fremkommet til bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer.
Alle beslutninger søges afgjort i bred enighed.
Ved afstemning afgøres sagen af alm. flertal.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst med 2 pr. fremmødt person.
Dagsorden for ordinær generalforening.
Valg af dirigent og referent.
Formanden aflægger beretning.
Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget.
Indkomne forslag ( skal være bestyrelsen i hænde senest 1.januar)
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand (hver 2. år )
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Valg af revisor og supl. hertil.

Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år af gangen

§ 7. Foreningens opløsning.
Foreningen opløses ved vedtagelse af dette på generalforsamling.
Evt. økonomiske midler overgår da til en tilsvarende  forening.

Referat fra den stiftende generalforsamling
i foreningen for børn og deres familier med Alternating Hemiplegia of Childhood afholdt på Pindstrup Centeret den 25 januar 2004. Der var 100% deltagelse af alle familier, der på nuværende tidspunkt har diagnosen i Danmark:

Suffia og Jens Henrik Madsen, Dorthe Hansen og Lars Karred Larsen, Lene og Oluf Olsen, Susanne Ozcelik og mormor, Benthe Littau og Klaus Singers samt Ayesha Puri.

 

Mødet startede med oplæg ved Benthe Littau om dannelse af en forening. Dette blev umiddelbart bakket 100% op og forsamlingen gik direkte til drøftelse af vedtægterne §1 til §10. Disse er blevet endelig formuleret og vedtaget i bestyrelsen den 18 februar.

Forslaget til foreningsnavn var AHC foreningen Danmark (Ref.: Da domænet AHC.dk var optaget ændres foreningsnavnet nu til AHCkids, DK, så der kun er et navn.)

 

Der blev herefter entusiastisk valgt bestyrelse for perioden indtil den 1. ordinære generalforsamling vil finde sted i maj 2005:

 • Som formand valgtes Benthe
 • Som bestyrelsesmedlem og kasserer valgtes Oluf
 • Dorthe valgtes som bestyrelsesmedlem
 • Susanne valgtes til suppleant til bestyrelsen
 • Jens Henrik blev valgt til revisor og som suppleant hertil blev Lars valgt.

Formand vælges for to år (ordinært valg i lige årstal), øvrige for et år.

Kontingentet for i år besluttes til blot at være kr. 100,- pr. adresse, da vi umiddelbart ikke har budgetteret med løbende større udgifter.

Desuden imødeses at andre interesserede kan opnå støttemedlemskab mod indbetaling af minimum samme beløb pr. adresse eller evt. mere, hvis det ønskes.

Efter det mere formelle valgte deltagerne ganske velvilligt de opgaver, der ønskes løst i den nærmeste fremtid:

 • Suffia vil tage sig af at lave en hjemmeside. Pengene hertil tages fra foreningens kasse. (Ref.: Den er nu oprettet og hedder www.AHCkids.dk og kostede godt 1000 kr. for 12 mdr.)
 • Lene og Oluf kender en der vil hjælpe os med at udforme et logo, de vil tage kontakt til ham. (Ref.: Er færdigt og vil indgå på hjemmeside, mail og breve.)
 • Lene og Oluf laver oplæg til en pjece til nye forældre. Pjecen skal ligge på børneafdelingerne. (Ref.: Folderen er skrevet, lægeligt indlæg godkendt af John Østergård og venter nu på mangfoldiggørelse.)
 • Benthe tager kontakt med KMS (Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og handicapforeninger) og ansøger om medlemskab. (www.kms-danmark.dk)
 • Benthe og Klaus vil skrive brev til en gruppe neurologiske læger på børneafdelingerne, heri vil vi fortælle om vores forening.
 • Overlæge John Østergaard og Benthe tager kontakt til lægens bord. (Ref.: Der er afsendt mail fra John Østergård med ønske om indslag.)

 

Den stiftende generalforsamling sluttede i god ro og orden til den aftalte tid.