Generalforsamling 2006

Referat fra AHCkids.dk’s ordinære generalforsamling afholdt på Pindstrupcentret, søndag den 3. december 2006, kl. 13:15-14:45
Deltagende familier:

– Lene og Oluf Olsen (Mark)
– Dorthe Hansen og Lars Karred (Laura)
– Suffia og Jens Henrik  Madsen (Katrine)
– Benthe Littau og Klaus Singers (Astrid)
Den ordinære generalforsamling er indkaldt med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden (Benthe) aflægger beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand for to år (i lige årstal) (Benthe Littau er derfor på valg).
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Oluf og Dorthe) og én suppleant (Susanne).
 8. Valg af revisor (Jens Henrik) og suppleant (Lars) hertil.
 9. Eventuelt.

Ad 1: Valg af dirigent og referent.

Jens Henrik vælges til dirigent og Klaus til referent.

Jens Henrik forespørger generalforsamlingen om der er protester mod den for sene indkaldelse pr. mail af 27. november eller om der skulle være indkommet protester fra ikke fremmødte medlemmer.

Da intet er ovenstående er tilfældet betragtes generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ikke mindst, da der også lige blev indgået aftaler om afvikling af lidt kontingentrestance.


Ad 2: Formanden aflægger beretning.

Benthe beretter følgende om det sidste års begivenheder:

Først og  fremmest er det dejligt at være medlem af en forening, vi har i hvert fald i vores familie ofte henvist til vores hjemmeside for yderligere oplysninger om AHC. Det er også mit indtryk at det at vi har en forening også letter håndteringen af aftaler, bevilling og tilskud, som f.eks. til dette års kursus, som jo har været problemfrit for alle deltagerne så vidt jeg ved.

Efter dette punkt var generalforsamlingen en tur rundt om formålet med foreningen og blev enige om at vi stadig opfylder (og ønsker) dette bibeholdt.

Sidste sommer på generalforsamlingen fordelte vi en del opgaver, men må nu her i efteråret konstatere, at vi i den forløbne periode har haft ret travlt i familierne og derfor ikke har fået etableret diverse kontakter med udenlandske ligesindede eller evt. nye børn med AHC i det danske sundhedsvæsen. Generalforsamlingen gav udtryk for at uanset påtagede opgaver var det den enkeltes families aktuelle trivsel, der til enhver tid er  mest vigtig, derfor bør ingen få dårlig samvittighed, hvis arbejdsmålene trods god vilje ikke nås.

Under punkt 9 Eventuelt vil vi fordele de kommende opgaver.

Benthe udtrykte skuffelse over at det trods ihærdig personlig agitation ikke var lykkedes at få Seymanur og Hassan/Abdullahs familier til at deltage i det netop overståede Weekendkursus. Vi håber meget, at det kan lade sig gøre at Susanne, Ayesha og Amir kommer til næste arrangement, da vi jo alle er interesseret i at høre om det enkelte barns tilstand, medicinering og udvikling. Vi føler at vores gensidige information er den vigtigste kilde til positive tiltag for vores børn. Da vi (heldigvis) har så få AHC-børn i Danmark, vil vi meget gerne have alles tilslutning.

Formandens beretning godkendes efter lidt mere småsnak, som her i referatet er forsøgt fordelt under de respektive punkter.

Ad 3: Kassereren fremlægger regnskab.

Oluf rundsendte det reviderede regnskab, som udviste et overskud/beholdning på 2.119,65.

Benthe og Klaus havde ikke kunne forstå det negative resultat fra kurset i juni 2005. Efter at have undersøgt mails og aftaler, viser det sig at Pindstrup ikke havde fået trukket den sene afmelding af Seymanurs familie fra sidste år. Dette resulterer i kraft af velvillig behandling fra Pindstrupcentret i en refusion af 7.329,- på den kommende regning for vores aktuelle kursus.

Revisor Jens Henrik udtrykte ønske om at indføre en Dags Dato kvitteringsblok, således der altid ville kunne findes modtagerens underskrift på de af foreningen udbetalte kontanter.

Oluf (og resten fra GF) tog straks dette til sig.

Derefter diskuteres budgettet med flg. hovedpunkter:

A.     Udgifter i forbindelse med det annoncerede tyske AHC træf den 8 til 11. juni 2007.
Klaus undersøger indhold, interesse fra tysk AHC-side i besøg samt evt. kendte udgifter.
Herefter afklarer vi interesse om fælles udflugt og evt. foreningsudgift over nettet med hinanden.

 1. Evt. deltagelse af en enkelt person på AHC-kongres i USA i 2007.
  Benthe ønsker at undersøge indhold og udgifter og prøver at beskrive et muligt udbytte for foreningen.
  Dette punkt afklares også over nettet.

Udgifter til revision af vores eksist. folder grundet den misvisende beskrivelse af aftagende anfald efter 3. fase ( i 7-8 års alderen).
Benthe tager kontakt med John Østergård om dette, og Lene/Luffe er hermed bevilget penge til et nyt oplag.
Benthe vil prøve at drøfte muligheden for at John vil prøve at dykke ned i de seneste aktuelle oplysninger om dødsfald blandt nogle af de udenlandske AHC-børn og evt. andre mere ”lægetunge” emner. Evt. aftale og udgift hertil skal afklares over nettet som ovenfor.Der forventes udover de ovennævnte ingen nye, større regnskabsposter, idet nye kurser og andre fremtidige aktiviteter forventes at hvile i sig selv.

Kurser og andre større arrangementer budgetteres med et minimum deltagerantal, således at foreningen ikke kommer til at hæfte på et stort underskud grundet sene frameldinger. Resulterende kursusoverskud vil indgå i foreningens midler på lige for med kontingent og andre indtægter.

Regnskabsåret fortsætter som hidtil fra maj til april.

I tilfælde af at et fælles møde med efterflg. generalforsamling ikke kan nå at blive afholdt inden for regnskabsåret bør der måske afholdes en virtuel generalforsamling i løbet af maj-juli 2007 blandt foreningens medlemmer.

Dette diskuteres i bestyrelsen og hvis det bliver aktuelt fremsendes retningslinier herfor.

Både regnskab og budget blev herefter godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag.

Der var ingen skriftlige forslag indkommet.

Øvrige forslag fra de tilstedeværende diskuteres videre under pkt. 9 Eventuelt.

Ad 5: Fastlæggelse af kontingent.

Vi har i vedtægterne beskrevet et årlig kontingent, dette vil i år 2006/7 fortsat være 100,- kroner pr. familie.

Oluf vil rundsende en mail med kontonummer og betalingsinstruktion til de der måtte skylde for 2006/7, Men Oluf pointerede, at medlemmerne selv måtte være opsøgende i at overholde kontingentindbetalingen, idet han forståeligt nok ikke havde ønske om at påtage sig inkassorollen.

Ad 6: Valg af formand.

Benthe Littau er på valg i år.

Benthe ønsker at stille op igen i år.

Benthe genvælges med applaus.

Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Oluf og Dorthe er nuværende bestyrelsesmedlemmer og modtager gerne genvalg.

Oluf Olsen og Dorthe Hansen genvælges med applaus.

Susanne var nuværende bestyrelsesuppleant, men er er ikke fremmødt og har ikke sendt fuldmagt.

Suffia opfordres af revisoren til at stille op til valget som ny bestyrelsessuppleant.

Generalforsamlingen vælger straks Suffia Madsen.

Ad 8: Valg af revisor og suppleant hertil.

Jens Henrik har atter engang været en temmelig udadfarende og igangsættende revisor, trods det genvælges han endnu engang med applaus.

Lars modtog også genvalg til posten som revisorsuppleant med applaus.

Ad 9: Eventuelt.

Her blev løst og fast diskuteret, bl.a. status og tiltag på vores fælles arbejdsfordeling:

A) 2-delt hjemmeside:
Suffia meddeler at med hendes nuværende program og vores nuværende hjemmeside-Host kan vi ikke lave 2-delt hjemmeside, hvor kun medlemmer med password kan komme ind på den ene del. Generalforsamlingen mener ikke det i øjeblikket er strengt nødvendigt, så det udskydes.

B) Liste over hjælpemidler, medicin- og anfaldsskemaer på AHCkids.dk

Dette udskydes på ubestemt tid, ikke mindst set i lyset af at hjemmesiden ikke kan laves med en ”usynlig” medlemssektion. Desuden er det nok nemmere at ringe direkte til hinanden så længe vi ikke er flere.

C) Fremtidig kontakt til udlandet fordeles:

– Klaus tager kontakt med AHC i Tyskland med henblik på at mødes i 2007.

– Klaus tager kontakt med Frankrig for at følge op på det seneste dødsfald samt oplysninger om deres medlemmers aldersfordeling og rate af nytilkomne medlemmer.

– Benthe tager kontakt med USA for at få flere oplysninger om kongres i 2007, evt. i 2008.

Korrespondancen med ovenstående kopieres ved hjælp af CC-mails til alle medlemmer for orientering.

D) AHC-folder – Nyt oplag.

John Østergaard kontaktes af Benthe for revision af hans sygdomsbeskrivelse.

Evt. forhøres om han kan bidrage med flere oplysninger om de aktuelle dødsfald og i det hele taget AHC’s aktuelle udvikling

Hvis der er bemærkninger til øvrige punkter på Johns beskrivelse (på vores hjemmeside) mailes disse snarest til Benthe, der så vil bringe det til John Østergaard.

Når John er færdig sendes materialet til  Lene og Oluf, der herefter vil redigere og få trykt det nye oplag af folderen. Ligeledes får Suffia det til hjemmesiden.

Jens Henrik slutter generalforsamlingen, da børnene kommer hjem fra Kattegatcentret og Marks familie skal skynde sig til færgen.

Tak til dirigent Jens Henrik og de øvrige fremmødte for en god generalforsamling.

 

Klaus Singers

Referent