Generalforsamling 2009

Referat fra AHCkids.dk’s ordinære generalforsamling afholdt på Karlslunde Kursus Center, lørdag den 24. januar 2009, kl. 15 – 17

Deltagende familier:

– Lene og Oluf Olsen (Mark)
– Dorthe Hansen og Lars Karred (Laura)
– Suffia og Jens Henrik  Madsen (Katrine)
– Benthe Littau og Klaus Singers (Astrid)
– Tanya og René Kempin (Malte)


Den ordinære generalforsamling er indkaldt med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden (Benthe) aflægger beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
 4. Indkomne forslag.
  a) Økonomi vedr. medlemsdeltagelse i nEUroped konferencen i London 20/21 marts 2009.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand for to år (kun i lige årstal).
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Oluf og Dorthe) og én suppleant (Suffia).
 8. Valg af revisor (Jens Henrik) og suppleant (Lars) hertil.
 9. Eventuelt.

Ad 1: Valg af dirigent og referent.

Klaus melder sig som referent og Lars anbefaler Jens Henrik til posten som dirigent, begge vælges af GF.

Jens Henrik forespørger generalforsamlingen om der er protester mod den for sene indkaldelse pr. mail af 17. januar, men dog annonceret i kursusbeskrivelsen udsendt 2. dec. 2008.

Da dette ikke er tilfældet og der ikke er indkommet protester fra ikke fremmødte medlemmer betragtes generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

 

Ad 2: Formanden aflægger beretning.

Benthe beretter:

Siden sidste generalforsamling har vi modtaget en del ubehagelige mails fra udenlandske AHC-foreninger vedr. pludselig opståede dødsfald af børn og unge med AHC. Trods min kraftige opfordring til afsenderne om at oplyse flere detaljer om personen, sygdommen og mulig dødsårsag har jeg intet videre hørt.

Dette er bl.a. en af årsagerne til at vi jo har inviteret Peter Uldall i dag, for at forsøge at få belyst det fra en mere lægefaglig side. Jeg har også været i tvivl om alle disse, på sin vis intetsigende, men meget triste mails burde rundsendes til alle, skal de det?

ref.: GF mener at kun de mails, der er oplysende eller som der skal reageres på rundsendes.

Den kommende samling i London til det af nEUropeds arrangerede møde den 21 marts forventer jeg vil bringe os tættere på de øvrige foreninger, i hvert fald i Europa. Vi, der deltager agter at fremlægge en kort præsentation af AHCkids.dk, forhåbentlig inklusiv de videosekvenser, der netop er optaget i dag med børnene. Desuden vil vi fremhæve de gode resultater vi har opnået med neuropsykologiske indgangsvinkler til at takle børnenes adfærd. Vi håber desuden at kunne hjembringe tilsvarende nye tiltag og detaljer fra mødet.

Formandens beretning godkendes efter lidt mere småsnak.

Ad 3: Kassereren fremlægger regnskab.

Kasserer Oluf uddelte de reviderede regnskaber:

a) 1/5-2006 til 30/4-2007 med årsresultat på kr. 17.641,89

b) 1/5-2007 til 30/4-2008 med årsresultat på kr. –480,91

c) Budget/realiseret regnskab for: 1/5-2008 til 30/4-2009 med budgetteret resultat på kr. 9.484,15

Ved afslutning af regnskabet for 2008/9 budgetteres med en kassebeholdning på kr. 28.000, heri ikke medregnet udgifter til deltagelse i London mødet.

I regnskab a fremgår en forskel mellem indtægt og udgift til Pindstrup på godt 17.000,-

Klaus uddyber at dette beløb udover overskud fra kurset i dec. 2006 også omfatter en refusion af 7.329,- som blev betalt for meget til Pindstrup for kurset tilbage i juni 2005.

Ellers ingen bemærkninger.

Til regnskab b er der ingen bemærkninger.

Til budget c er den samlede indtægt af kursusafgifter for deltagere anført med 28.710 som allerede er indsat på vor konto samt 22.330 som BUDGET, i alt deltagerindtægter på 51.040 iht. det budgetterede af Klaus og Benthe ved kursusplanlægningen.

Af de 22.330  forventes 4 x 3.190,- snarligt at blive indbetalt fra Næstved Kommune for fam. Madsen og de resterende 3 x 3.190 fra Tanya og René.

Vedr. sidstnævnte er der dog opstået en misforståelse, idet Gentofte kun er søgt for 2 x bidrag, idet  man ikke regnede Malte som betalende. René forsøger uden for meget dramatik at få efterbevilget Maltes deltagergebyr, idet vi ellers alle sammen skulle have betalt et tilsvarende højere gebyr, da Klaus og Benthe deler de samlede budgetterede kursusudgifter ligelidt mellem alle de deltagende uanset alder, i øvrigt også som anført på bagsiden af kursusprogrammet.

Under regnskabsfremlæggelsen opstod en tværgående diskussion med flg. hovedpunkter:
Kasserer Oluf m.fl. er ikke meget for at der ved kursusaktivitet oparbejdes overskud i størrelsesordenen 5-10.000 pr. kursus/år, idet nettoudgifterne til kurser er søgt dækket af de respektive sagsbehandlere. Oluf mener at vi f.eks. i år bør returnere hver vores del af den ikke afholdte udgift til psykolog Marianne Bjerregaard Christiansen, som desværre i sidste øjeblik meldte afbud. Kassererens holdning fremkommer især, hvis foreningen ønsker at dække deltagerudgifter til nEUropeds møde i London 21. marts. Hvis overskuddet derimod gik til andet kursusaktivitet lig med det netop afholdte, kunne han godt forsvare regnskabsmæssigt at ”reservere” pengene til given lejlighed.

Jens-Henrik mente tilsvarende at det er problematisk at bruge skatteyderpenge til andet end det ansøgte. Hvis der skulle bruges penge til London-mødet måtte de søges af de enkelte deltagere og ikke fra ”kursusoverskuddet”.

Klaus og Benthe argumenterede som kursusarrangører, at det tilsyneladende store overskud fra kursusaktiviteten er rent held, idet udgifterne til kursusstedet meget tidligt er uigenkaldelige, hvorimod sygdom/afbud fra deltagere går hårdt ind på indtægtssiden. Denne gang var vi så uheldige at en foredragsholder melder afbud, hvilket resulterer i ikke afholdte udgifter på 6.650,- (2.500 pr time + transport). Faktisk forsøger vi at ramme 0 eller derover, idet vi ikke kan få underskudsgaranti fra kommunen. K&B´s erfaringer fra Epilepsiforeningen er, at så længe de arrangerede kurser indeholder et tilstrækkeligt faglig omfang og niveau og udgifterne holdes på et rimeligt niveau, er der en stiltiende accept fra Specialbistanden på at evt. økonomisk sikkerhed indgår i foreningens kasse og kan anvendes til foreningens øvrige beskrevne formål. Grunden til at vi i AHCkids.dk i det hele taget kan holde vores kurser på rimeligt omkostningsniveau trods vores lave deltagerantal at jo også at vi godt nok hyrer højt rangerede foredragsholdere, men fra vores egen berøringsflade, så vi derved opnår rimelige priser, desuden tager vi selv alt besværet med til/fra meldinger, kontakt med kursusstedet etc. og ikke mindst prisforhandlingerne hermed.

Referenten henviser i øvrigt også til referatet fra sidste generalforsamling i dec. 2006, pkt. 3: Kurser og andre større arrangementer budgetteres med et minimum deltagerantal, således at foreningen ikke kommer til at hæfte på et stort underskud grundet sene frameldinger. Resulterende kursusoverskud vil indgå i foreningens midler på lige for med kontingent og andre indtægter.

Klaus og Benthe argumenterede også som kommende deltagere i London-mødet, at det også vil synes underligt for os personligt at skulle søge vores sagsbehandler om personligt tilskud, idet det jo helt klart er ud fra en foreningsinteresse, at vi deltager i mødet.

Diskussionen bølgede frem og tilbage i et godt stykke tid og generalforsamlingen enedes om flg. 5 konklusioner:

 1. For bureaukratisk at skulle betale kursusoverskud tilbage hver især.
 2. I regnskabet eller her i referatet øremærkes psykologens honorar (6.650,-) til et tilsvarende foredrag, som kan finde sted hurtigst muligt under mere uformelle former, f.eks. ved et kommende sommerarrangement i Fuglebjerg.
 3. Fra KMS (hedder nu Sjældne Diagnoser) fik vi oprindelig 5.000,- til opstart af foreningen, disse mener GF frit kan bruges til hvilket formål foreningen ønsker, heriblandt dækning af London mødet.
 4. På tilsvarende vis kan kontingentindtægterne gå ind og dække.
 5. René undersøger ved Sjældne Diagnoser, CSH, Specialbistanden m.fl. om det anses for acceptabelt at anvende utilsigtet overskud fra kurser til andre ting omfattet af foreningens formålsparagraf:

§ 3 Foreningens formål:

·     At samle de familier, hvor AHC optræder.

·     At øge deres viden og støtte bekæmpelsen af problemstillinger ved sygdommen.

·     At formidle viden om behandlingsmulighederne og mulighederne for hjælp til familierne.

·     At skabe sammenhold mellem familierne

·     At etablere kontakt til og samarbejde med internationale grupper, organisationer eller foreninger, som arbejder med AHC. F.eks. gennem deltagelse i internationale kurser og konferencer.

·     At skabe mere viden i sundhedssystemet om AHC.

Både regnskaber og budget blev herefter godkendt.

 

Ad 4: Indkomne forslag.

a) Økonomi vedr. medlemsdeltagelse i nEUroped konferencen i London 20/21 marts 2009.

 

I fortsættelse af punkt 3 blev der enighed om flg.:

Der er fuld enighed på GF om at det er ønskeligt at foreningen deltager på London-mødet. Da nEUroped refunderer Benthes fulde udgifter i hendes egenskab af formand samt Tanyas hotel, og da mændene overnatter gratis hos konerne og da alle flyver med lavprisfly er det også OK at der til dette møde udsendes 4 medlemmer af foreningen.

 

Tanya, René, Benthe og Klaus forsøger selv at få dækket omkostningerne ved deres deltagelse i London-mødet ved personlige ansøgninger til Special-bistand, samt ved på foreningens vegne at søge CSH, Sjældne Diagnoser m.fl. om hel eller delvis dækning af de forbunden udgifter.

Hvis der i den sidste ende alligevel er udækkede udgifter vil AHCkids.dk refundere disse.

 

Ad 5: Fastlæggelse af kontingent.

Vi har i vedtægterne beskrevet et årlig kontingent, dette vil i 2009/10 fortsat være på 100,- kroner pr. familie. I den anledning er der på GF enighed om at Dorte og Lars deles, således at de fremover kun betaler 50,- hver for Laura.

I det hele taget har der været en del familier, der ikke har fået betalt deres kontingent rettidigt (forfalder i januar-hvert år!), derfor vil kassereren (Oluf) rundsende en rykkerskrivelse hvert år, den 1. februar til de, der alligevel måtte have glemt det.

Kontonummeret står på vores hjemmeside, så der skulle være ret problemfrit at lave fast overførsel.

 

Ad 6: Valg af formand.

Benthe Littau er ikke på valg i år, da formanden vælges i lige år.

Dette var der lidt uenighed om, da vi jo er sprunget over to generalforsamlinger, men for at følge vedtægterne udskydes valget til 2010, som er et lige år.

 

Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Oluf og Dorthe er nuværende bestyrelsesmedlemmer og modtager gerne genvalg.

På Jens-Henriks spørgsmål om andre vil opstille, opfordrer Klaus Tanya eller René at opstille, da det ville være fint med nyt blod i bestyrelsen. Dette afslås høfligt, da de gerne lige ville træde vande og se tiden an, da der forståeligt nok allerede har været meget at forholde sig til med konstateringen af AHC hos deres søn Malte.

Oluf Olsen og Dorthe Hansen genvælges herefter med applaus.

Suffia er nuværende bestyrelsessuppleant og modtager genvalg.

Generalforsamlingen genvælger straks Suffia Madsen med applaus.


Ad 8: Valg af revisor og suppleant hertil.

Jens Henrik genvælges endnu engang med applaus.

Lars modtog også genvalg til posten som revisorsuppleant med applaus.

 

Ad 9: Eventuelt.

AHC-folder – Nyt oplag:

GF mener at det er mere formålstjenligt at have en printvenlig ”Folder” på hjemmesiden, da den er nemmere at opdatere, uden at en stor kostbar beholdning af trykte foldere må kasseres.

Hjemmesideredaktør Suffia mener at det godt kan lade sig gøre at have et link til f.eks. en dobbelt A4 i PDF-format, men vil lige gå hjem og prøve.

Suffia prøver at tilrette det gamle indhold i folderen med det nye materiale fremkommet i dag fra Peter Uldall. Desuden skal nok fjernes den sætning, der lyder som om at sygdommen forsvinder i puberteten.

Når kladden er klar, rundsendes den til medlemmerne og Peter Uldall for kommentarer og tilføjelser.

 

Delvis deltagelse i kurser:

Lars foreslår, at der skal tilbydes at man kan deltage delvist i kurser, f.eks. kun deltager i det faglige, men måske sover hjemme eller kun er med den ene dag. Dette kunne måske også gøre det mere attraktivt for familier med anden kulturel baggrund at deltage i fremtidige kurser.

Benthe argumenter imod, da det i forvejen er meget besværligt at styre økonomien, men OK for hende som kursusarrangør, hvis alle betaler fuldt gebyr.

Klaus mener at det sociale udenfor den faglige undervisning i væsentlig grad er med til at tømre vores familier sammen, så man bedre kan støtte hinanden, når det er nødvendigt. Men fremkommer der specifikke ønsker kan de jo diskuteres på en fremtidig generalforsamling eller evt. et bestyrelsesmøde.

Jens Henrik slutter generalforsamlingen, da der ikke er flere der ønsker ordet.

Tak til dirigent Jens Henrik og de øvrige fremmødte for en god generalforsamling.

Klaus Singers

Referent