Vedtægter

Gældende for AHC Foreningen

Foreningen er for personer med sygdommen Alternating Hemiplegia of Childhood samt deres pårørende.

 1. Foreningens navn er AHC Foreningen.
 2. Foreningen har hjemsted under den til enhver tid siddende formands adresse.
 3. Foreningens formål:
  • At samle de familier, hvor AHC optræder.
  • At øge deres viden og støtte bekæmpelsen af problemstillinger ved sygdommen.
  • At formidle viden om behandlingsmulighederne og mulighederne for hjælp til familierne.
  • At skabe sammenhold mellem familierne
  • At etablere kontakt til og samarbejde med internationale grupper, organisationer eller foreninger, som arbejder med AHC. F.eks. gennem deltagelse i internationale kurser og konferencer.
  • At skabe mere viden i sundhedssystemet om AHC.
 4. Medlemskab og kontingent:
  Alle interesserede kan optages som medlem af foreningen.
  Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og er gældende for det flg. medlemsår, som går fra januar til december.
  Udmeldelse kan ske med en måneds varsel.
  Allerede indbetalt kontingent betales ikke tilbage.
 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 6. Ordinær generalforsamling:
  Afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Varsles senest 21 dage før ved elektronisk brev til hver medlemsadresse.
  Der kan afgives to stemmer pr. sygdomsramt.
  Alle beslutninger søges afgjort i bred enighed.
  Ved afstemning afgøres sager af alm. flertal.
  Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog højst med 2 stemmer ekstra pr. fremmødt person.
 7. Ekstraordinær generalforsamling:Kan afholdes efter krav fra 1/3 af medlemmerne.
  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel og senest 14 dage efter at kravet er fremkommet til bestyrelsen.
 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
  • Valg af dirigent og referent.
  • Formanden aflægger beretning.
  • Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af budget.
  • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 April.)
  • Fastlæggelse af kontingent.
  • Valg af formand for to år (i lige årstal).
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.
  • Valg af revisor og suppleant hertil.
 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år af gangen.
 10. Foreningens opløsning.
  • Foreningen opløses ved vedtagelse af dette på generalforsamling
   Evt. økonomiske midler overgår da til en tilsvarende forening.

Ovenstående er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling på Pindstrup Centeret den 25 januar 2004 og efterfølgende godkendt af bestyrelsen den 18 februar 2004.

Ændret som følge af Generalforsamlings beslutning den 26.maj 2018